اخبار سرپرستی استان،نمایندگی شهرستان ها و مدارس معراج اندیشه

مدارس معراج اندیشه
مؤسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام برگزار می کند:
مدارس معراج اندیشه
بازگشایی سالتحصیلی۹۶-۹۵
مسابقه بزرگ وحدت
مسابقه بهترین عکس از راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه ۹۵